Trapphus, trappa med rött trappräcke inomhus, Svenska Skydd AB

Att bygga om råvindar till lägenheter

När vi monterar nya säkerhetsdörrar till vindsprojekt kommer ofta en massa frågor. Nedan får ni svar på detta.

NÄR BEHÖVS BYGGLOV?

Att bygga takkupor, takfönster och takaltaner på befintliga hus påverkar utseendet och då krävs bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Att skapa en ny bostad kräver i sig också bygglov.

Innan en åtgärd som fått bygglov får börja byggas krävs också ett startbesked. Bygglov och startbesked ges av stadsbyggnadsnämnden. Vilka handlingar som ska ingå i en bygglovsansökan finns på www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov.

HUR BEDÖMS BYGGLOV?

PBL ligger som grund för stadsbyggnadsnämndens bedömning av ett bygglov. Stadsbyggnadsnämndens uppgift är att väga det enskilda intresset av att utveckla en fastighet mot allmänna intressen som exempelvis kulturvärden och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Vid bedömning av bygglov för vind som inreds till nya bostäder gör stadsbyggnadsnämnden en sammanvägning av berörda allmänna och enskilda intressen

NÄR KAN BYGGET BÖRJA?

När bygglovet har beviljats får byggnationen inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Startbesked kan ges efter redovisning av hur de tekniska egenskapskraven uppfylls i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Med de menas till exempel bärförmåga, brandskydd, ventilation, lämplighet och ljudisolering. Redovisningen sker i samband med ett tekniskt samråd. Till samrådet ska byggherren redovisa sin kontrollplan och andra relevanta handlingar. I bedömningen inför startbesked vägs även byggnadens kulturhistoriska värden in.

BRANDSKYDD. MÅSTE ALLA DÖRRAR I TRAPPHUSET BYTAS?

Brandskyddet ska redovisas i en brandskyddsdokumentation i samband med det tekniska samrådet. Vid bostadsinredning av råvind gäller krav för nybyggnad avseende brandskydd enligt Boverkets byggregler. Utöver att lägenheterna ska utgöra en egen brandcell, ställs även krav på övriga delar i huset. Till exempel ska befintligt trapphus, som utgör utrymningsväg, vara en egen brandcell och dörrar i trapphuset ska uppfylla klass EI30 (5:534 BBR). Redan i tidigt skede bör man titta på hur man löser utrymning i händelse av brand.

BRANDSPRIDNING TRAPPHUS:

Följdkrav uppstår på trapphuset: att brandgasventilation finns: Röklucka eller öppningsbart fönster skall finnas på varje våning, om det inte finns behöver det åtgärdas.

Dörrar skall ha klass EI30 i hela trapphuset.

EN BRA TUMREGEL

Brandspridning sker ”nedåt i timmar”, ”åt sidan i minuter” och ”uppåt i sekunder”.

Jag hoppas att jag kunnat dela med mig om eventuella frågor som kan uppstå vid ombyggnation av råvindar.