Bästa leverantören av säkerhetsdörrar till kommunala fastighetsbolag

När det offentliga fastighetsbolaget handlar upp säkerhetsdörrar på den öppna marknaden måste det ske utifrån strikta regler. Reglerna är definierade i lagen om offentlig upphandling, LOU.


LOU, lagen om offentlig upphandling, är en mycket detaljerad lag som specifikt anger hur en myndighet, eller en verksamhet som bekostas av allmänna medel, ska hantera en upphandling på öppna marknaden. Anledningen till det strikta regelverket är att upphandlingen både ska garantera att det som köps in till den offentliga verksamheten verkligen är det bästa möjliga som finns att få till ett givet pris, och att konkurrensen på marknaden inte snedvrids. LOU:s alla regler måste användas om inköpet överstiger 534 890 kr, oavsett om det gäller varor, tjänster eller entreprenader. I fall som gäller lägre belopp än så, kan en förenklad form av upphandling ske, så kallad direktupphandling.

Bland de viktigare punkterna i LOU finns regeln om att varje upphandling måste annonseras ut. Det är meningen att alla intresserade företag ska kunna lämna anbud. Vidare reglerar LOU den kravspecifikation som måste finnas vid upphandlingen. Dessa krav ska sedan formuleras i ett förfrågningsunderlag, som alla som vill kunna lämna ett anbud eller ansökan därom kan ta del av. När alla företag som är intresserade lämnat in sitt anbud, ska en utvärdering ske där det bästa anbudet vinner. Utvärderingen måste ske enligt den metod som från början fastställdes i kravspecifikationen. Den förlorande part som känner sig förfördelad av beslutet kan överklaga ärendet till förvaltningsrätten, som får avgöra om upphandlingen gått korrekt till.

Svenska Skydd har de senaste 6 åren varit det företag som har passerat detta nålsöga, dels som första val i det grundläggande ramavtalet för säkerhetsdörrar, samt dels vunnit flest upphandlingar i förnyade konkurrensutsättningar med gällande ramavtal för säkerhetsdörrar som grund.

Kort och gott. Vi kan det här med säkerhetsdörrar!