Kvalité och miljö

Vi tar ansvar hela vägen

Vi tar ansvar hela vägen – med kvalité och miljö som en naturlig del. Vi vill att våra kunder ska känna att Svenska Skydd, förutom en trygg och säker hemmiljö, tillhandahåller produkter och tjänster med hög prioritet gällande kundnöjdhet.

Svenska Skydd är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2005, certifierade enligt ISO 9001 sedan 2008 och certifierade enligt ISO 45001 sedan 2010.

Kvalitetspolicy

Svenska Skydd ska ha en hög kundnöjdhet. Det förutsätter hög leveranssäkerhet och rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi ska följa tillämpliga krav och personalen ska ha rätt kompetens och ett högt kvalitetstänkande i hela företaget.
Att ständigt bli bättre är vårt sätt att tänka.

Miljöpolicy

”Svenska Skydds miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundernas miljöarbete. Vi ska arbeta så att Svenska Skydd medverkar till ett starkt och ekologiskt uthålligt samhälle.

Genom kunskap om våra produkter och utförandeprocessens miljöaspekter kan vi bistå våra kunder med råd i både projektering- och utförandeprocessen av vårt arbete. Vi arbetar för att transporter och logistik som berör vårt arbete har så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi utbildar personal och samarbetspartners löpande för en utökad delaktighet i miljöarbetet och håller oss informerade om hur material och produkter långsiktigt påverkar miljön. Vi källsorterar det avfall som uppstår av vårt arbete och bidrar till återvinning i möjligaste mån. Vi håller minst författningars krav avseende vår inverkan på miljön. Vi ser till att anlitade underentreprenörer deltar i miljöarbetet. Att ständigt bli bättre är vårt sätt att tänka.”

Arbetsmiljöpolicy

”Ledningen är direkt ansvarig för företagets systematiska arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete som syftar till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet är att riskbedöma, undersöka och samt årligen följa upp arbetsmiljöarbetet. Detta är integrerat i ledningsarbetet, i våra projekt och i den övriga verksamheten och är en del av ledningens genomgång. Arbetsmiljöpolicyn ska verka för att minimera risker i arbetsmiljön och se till att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs.
En god arbetsmiljö skapar trygghet om olycksfall, belastningsskador och sjukdomar kan minimeras. Men en bra miljö på arbetet handlar inte bara om en riskfri arbetsplats.

De anställda ska också trivas och kunna utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är en öppen attityd och en kontinuerlig dialog med samtliga medarbetare.

Företaget kan dock inte ensam skapa en god arbetsmiljö. Alla anställda måste i det dagliga arbetet ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa och miljön kring dem, samt följa de regler kring säkerhet som tillämpas på arbetsplatsen. Det åligger därför på var och en, att inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på, och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö minskar frånvaron och ökar trivseln hos våra medarbetare.
I förlängningen växer förutsättningen för en god ekonomi och företagets konkurrenskraft förstärks.

Vi som företag har kunskap om riskerna i verksamheten och om vilka skyddsåtgärder som finns. Vi ska göra vårt yttersta för att verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen känner stimulans och utvecklingspotential i sitt dagliga arbete.”

Kontakta oss

Vad är du intresserad av